"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
   
     
     โครงการพระราชดำริ หนองใหญ่
     สถานที่ตั้ง : ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


       โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร (แก้มลิง หนองใหญ่) เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการทำแก้มลิงธรรมชาติบริเวณหนองใหญ่ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอต่อการบรรเทาปัญหาอุทกภัย และเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง


สิ่งที่น่าสนใจ
       “โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ” เป็นศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งใช้ชื่อว่า “ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา” ในพื้นที่ของโครงการ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่เป็นเกาะชมนกชมไม้ ส่วนที่เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพจริง และส่วนสุดท้ายก็คือ เกาะหมายเลข 9 โดยส่วนที่เป็นเกาะชมนกชมไม้ จะปลูกต้นไม้ที่มีผลเป็น อาหารของนก เพื่อในอนาคตจะกลายเป็นสถานที่ดูนก ส่วนที่เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพจริง จะมีการปรับพื้นที่เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน โดยใช้ปุ๋ยจากพืชสดและปุ๋ยคอกจากหมูลาน และจุดแสดงองค์ความรู้การทำการเกษตร ของชาว จ.ชุมพร


       ส่วนเกาะหมายเลข 9 จะเป็นแผ่นพับมีชีวิต ของ 8 อำเภอในชุมพร เช่น อ.พะโต๊ะ จะมีอาคารจำลองของหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ มีโฮมสเตย์บ้านคลองเรือ ที่จำลองมาและสามารถพักได้จริง อ.ทุ่งตะโก จำลองสวนคอนโด 9 ชั้นของลุงนิล บ้านดิน และเส้นทางสายเครื่องแกง หรือที่ อ.ปะทิว เสนอเรื่องนาข้าว เป็นแปลงนาสาธิตที่ใช้ได้จริง โดยใช้ข้าวพันธุ์เหลืองปะทิว ซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของ จ.ชุมพร มีการใช้อุปกรณ์ทำนาโบราณ มีเครื่องสีข้าวโบราณและสมัยใหม่ไว้ให้ผู้ที่มาท่องเที่ยว ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆ ของ จ.ชุมพร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


ข้อมูลเพิ่มเติม
       “โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ” ในส่วนของ ศาสตร์พระราชา เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ทุกวัน เพื่อเรียนรู้ศาสตร์และภูมิปัญญาต่างๆ ที่ผู้คนได้น้อมนำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้จนเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ตนเองและผู้อื่น และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

 
         
 
 
 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา